Menachem770 למה כל כך ברור?? הרי הוא העלה את זה קודם!